Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Ak ste sa na občianske združenie Bystriny obrátili prostredníctvom e-mailu, prihlásili ste sa na odoberanie nášho newslettra, podpísali ste našu hromadnú pripomienku alebo inú podpisovú akciu, ste naším darcom alebo ste návštevník našej webovej stránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

Sme občianske zduženie Bystriny, IČO: 422 711 18, zapísané v registri občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-41478, naše sídlo je Gajova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika.

Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli.

Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.

Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e- mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: info@bielavrana.sk alebo info@bystriny.sk alebo poštou na adrese Bystriny, občianske združenie, Gajova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika.

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaní vy sami, napríklad prihlásením sa na odoberanie nášho newslettra cez webovú stránku bielavrana.sk alebo bystriny.sk, podpísaním našich podpisových akcií, hromadných pripomienok, zaslaním daru alebo pri inej príležitosti.

Spracovávame nasledovné osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracovávame za účelom:

Vaše osobné údaje spracovávame na základe nasledovného právneho základu:

Cookies

Na našej webovej stránke používame dva typy súborov cookies. Tzv. povinné cookies sú nevyhnutné na fungovanie našej stránky. Neumožňujú nám konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie týchto cookies považujeme za náš oprávnený́ záujem.

Tzv. štatistické súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s našimi návštevníkmi prostredníctvom anonymného zberu a hlásenia informácií. Zaznamenávajú, ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Ani tieto cookies nám neumožňujú identifikovať používateľa.

Doba spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov:

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený́ počet pracovníkov a spolupracovníkov tichej vody, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám:

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie databázy kontaktov, rozposielanie hromadnej e-mailovej komunikácie) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni.

Sú nimi:

Darujme.sk
Mailchimp
Google Analytics
Facebook
Exponea

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Pokiaľ ste podporili našu hromadnú pripomienku alebo inú podpisovú akciu, vaše osobné údaje (meno, priezvisko, prípadne adresa trvalého bydliska a email) poskytneme štátnej inštitúcii, ktorej je hromadná pripomienka, petícia alebo podpisová akcia určená (napr. Ministerstvo spravodlivosti SR, Národná rada SR).

Miesto spracovania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Vaše práva:

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý́ ste nám osobné údaje poskytli (napr. podpísanie hromadnej pripomienky, ktorá je následne zaslaná príslušnej inštitúcii).

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018. Posledná aktualizácia 5.3.2019

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.