Magazín

Spoločnosť Jaromíra Krejcara: Zachráňme MACHNÁČ!

Architektúra európskeho významu a vrchol funkcionalistickej architektúry chátra. Každý, kto má k tejto téme blízko, má pri pohľade na aktuálny stav Machnáča chuť zaplakať. No aj ruina sa dá zachrániť, ak je vôľa. A tú má aj naša nová iniciatíva v Bystrinách: Spoločnosť Jaromíra Krejcara.

Machnáč
Foto: Peter Kuzmin
Jana Gombošová
Jana Gombošová
31. januára 2021

O čo presne ide? Po 10 rokoch umeleckého aktivizmu cítili členovia iniciatívy Spoločnosť Jaromíra Krejcara potrebu svoje aktivity inštitucionalizovať a dať im právnu formu. Tak založili neziskovú organizáciu, pomenovanú podľa architekta stavby. Cieľom iniciatívy je záchrana Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.

Čo je Machnáč

Liečebný dom Machnáč je mimoriadne hodnotným architektonickým dielom postaveným v období medzivojnovej Československej republiky. Ide o ikonickú funkcionalistickú stavbu európskeho významu. Autorom liečebného domu je významný pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950), ktorý pri jeho návrhu zúročil nielen technologický a invenčný pokrok danej doby, ale aj dobové chápanie humanizmu, sociálnej rovnosti a komunitného zdieľania života.

Machnáč
Foto: Radana Somora
Machnáč
Foto: Peter Kuzmin

Problém

Momentálny stav budovy je katastrofálny. Privatizácie deväťdesiatych rokov, neustále zmeny vlastníckych vzťahov, ako aj nejasné pozadie skutočných majiteľov sa podpísali pod devastáciu budovy. Vlastníci nezohľadňovali sanačné potreby budovy a nerešpektovali ani požiadavky Krajského pamiatkového úradu vo vzťahu k údržbe tejto národnej kultúrnej pamiatky. Ak sa nepristúpi k okamžitému zakonzervovaniu budovy, v najbližších rokoch bude nenávratne zničená.

Riešenie

Z tohto dôvodu v apríli 2020 vznikla nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá má jediný cieľ – záchranu a obnovu bývalého Liečebného domu Machnáč. Cieľom inštitucionalizácie týchto aktivít je systematická práca postavená na odborných, právnych, ekonomických, grantových, ale aj kultúrnych a participatívnych činnostiach. Spoločnosť tak spája odborníkov, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, samosprávu, podnikateľský a bankový sektor, grantové schémy a médiá v prospech záchrany Machnáča a  to na národnej, „československej“ aj európskej úrovni.

Machnáč
Foto: Rea Dilhofová
Machnáč
Foto: Rea Dilhofová

Zakladateľmi organizácie sú rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová a autori Opustenej (re)kreácie, fotografka Andrea Kalinová a architekt Martin Zaiček. Členmi správnej rady Spoločnosti Jaromíra Krejcara sú okrem zakladateľov aj prorektorka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ľubica Vitková, profesorka Henrieta Moravčíková a primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková.

jaromirkrejcar.com

„Projekt ‘Bystriny – sieť aktívnych občanov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.